ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Yuliya Sergeevna Sushko Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-14-02-032

Ключові слова:

навчання, професійна підготовка, гейміфікація

Анотація

. В роботі розглядаються принципи використання гейміфікації навчання при вивченні математичних дисциплін в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів математики. Пропонуються шляхи організації навчального процесу з урахуванням психологічних особлив

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі – [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко. – Режим доступу : :http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/.

Качан Б. М. Гейміфікація в системі новітніх технологій навчання іншомовної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів / Б. М. Качан // Народна освіта. - 2017. - Вип. 2. - С. 55-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_2_10.

Краснова Т.И. Геймификация обучения иностранному языку / Т.И. Краснова // Young Scientist. №11 (91), June 2015. – С. 1373-1375. – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/k/KRASNOVA/science/Tab1.pdf

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії // Народна освіта: електронне наукове фахове видання. 2018. №1 (34). https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229.

Макаревич О.О. Гейміфікація як невід'ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Макаревич // Молодий учений. – 2015. – № 2(17). Лютий. – С. 275–278. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/357.pdf.

MacMeekin M. (2014). A 6-Step Process for Adding Gamification to Your Classroom. TeachThought. http://www.teachthought.com/video-games-2/6-step-process-for-adding-gamification-to-your-classroom

Straus, William, Hove, Neil (1991) Generations : the history of America’s future. 1584 to 2069. New York : Perennial, – 544 р.

References:

Ilchenko O.V. Vikoristannya web-quests u navchalno-vihovnomu processi / O.V.Ilchenko. – Access mode : :http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/

Kachan B. М. Gamification v systemi novitnih teknologyy navchannya inchomovnoy competency studentiv medichnih vishih navchalnyh zakladiv / B. М. Каchаn // Narodna osvita. - 2017. - issue. 2. - p. 55-59. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_2_10.

Krasnova Т.I. Gamification of studing of foreign language / Т.I. Krasnova // Young Scientist. №11 (91), June 2015. – p. 1373-1375. – Access mode : http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/k/KRASNOVA/science/Tab1.pdf

Коrоstіl’ L.А. Generation Z: poshuk sposobiv pedagogichnoi vsaemodii // Narodna osvita: – 2018. №1 (34). https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229.

Makarevich О.О. Gamification nevid`emnniy chinnik pidvichennya efektivnosti elementiv distanciynogo navchannya / О. О. Makarevich // Young Scientist. – 2015. – № 2(17). February. – p. 275–278. – Access mode : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/357.pdf.

MacMeekin M. (2014). A 6-Step Process for Adding Gamification to Your Classroom. TeachThought. http://www.teachthought.com/video-games-2/6-step-process-for-adding-gamification-to-your-classroom

Straus, William, Hove, Neil (1991) Generations : the history of America’s future. 1584 to 2069. New York : Perennial, – 544 р.

Опубліковано

2019-06-30

Як цитувати

Sushko, Y. S. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Науковий погляд у майбутнє, 2(14-02), 65–69. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-14-02-032

Номер

Розділ

Статті