ВЛАСТИВОСТІ МІСЬКИХ ГРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ОДЕСИ)

Автор(и)

  • Валентина Тригуб https://orcid.org/
  • Світлана Домусчі Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2021-20-01-016

Ключові слова:

 почвы города, физико-химические свойства, промышленные предприятия, автомобильный транспорт

Анотація

 По результатам исследований выявлено, что антропогенный фактор является ведущим при формировании городских почв. Показано влияние промышленных предприятий и автомобильного транспорта на физико-химические свойства почв города Одессы. Охарактеризовано нали

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Александрова Л. Н., Найдёнова О. А. Лабораторно-практические занятния по почвоведению: Уч. пособие. /Л. Н. Александрова, О. А. Найдёнова. – Ленинград: Колос, 1967. – 352 с.

Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М. : Из-во Московского ун-та, 1970. – 488 с.

Бочевар С. В. Забруднення міських ґрунтів важкими металами (на прикладі міста Одеси) / С. В. Бочевар // Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення: Мат. Всеукр. конф. молодих вчених (16-17 листопада, м. Київ). – К.: Ніка-Центр, 2016. – С. 98-100

Бочевар С. В. Фізико-хімічні властивості міських ґрунтів (на прикладі м. Одеси) / С. В. Бочевар, В. І. Тригуб // Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л. М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016 р. – С. 22-25

Волошин І. М. Еколого-географічні проблеми урбоекосистем Волинської області: монографія / І. М. Волошин, М. І. Лепкий. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 241 с.

Волошин І. М. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів: монографія / І. М. Волошин, О. Н. Собченко – Л.: ДУФК, 2013. – 316 с.

Волошин І. М. Розподіл важких металів в ґрунтах приавтомагістральних смуг автотраси Львів-Краковець / І. М. Волошин, Ю. І. Чикайло // Ґрунтознавство. - 2011. - Т. 12. - № 3–4. - С. 55-60

Гатилова Д. Г. Влияние транспорта и промышленных предприятий на физико-химические свойства почв (на примере города Одессы): магистерская дипломная работа / Д. Г. Гатилова. – Одесса, 2013. – 70 с.

Герасимова М. И. Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация: Уч. Пособие / М. И. Герасимова, М. Н. Строганова, Н. В. Можарова, Т. В. Прокофьева. - Смоленск: Ойкумена, 2003. - 268 с.

Домусчи С. В. Біотестування як метод визначення екологічного стану міських ґрунтів / С. В. Домусчи, В. І. Тригуб // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – № 2 (випуск 49) – 2020. – С. 156-164.

Зелінська Н. Ю. До питання про особливості антропогенного утворення грунтів міста Одеси та їх систематики / Н. Ю. Зелінська // Вісник ОНУ. Сер. Екологія. – 2001. - Т.6. Вип. №9. - С. 52-58.

Луцишин О. Г. Монiторинг забруднення систем ґрунт-рослина фiтотоксичними елементами в зелених зонах м. Київ / О. Г. Луцишин, В. Г. Радченко, Н. В. Палапа, П. П. Яворовський // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. – Київ, 2010. - №2. – С. 194-199.

Луцишин О. Г. Фiзико-хiмiчнi властивостi грунтiв в умовах Київського мегаполiсу / О. Г. Луцишин, В. Г. Радченко, Н. В. Палапа, П. П. Яворовський // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. – Київ, 2011. - №3. – С. 197-204.

Пермогорская Ю. М. Почвенный покров как компонент городской экосистемы Архангельска / Ю. М. Пермогорская // Диссерт. на соис. уч. ст. канд. биолог. н. – 2006. – 167 с.

Сараненко І. І. Біогеохімічні аномалії накопичення важких металів у ґрунтах промислових центрів (на прикладі м. Кременчука) / І. І. Сараненко // Ґрунтознавство. - 2005. - Т. 6. - № 1-2. – С. 62-66.

Сараненко І. І. Дослідження сучасного стану ґрунтів м. Кременчука / І. І. Саранеко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – 2009. – С. 3-6.

Строганова М. Н. Вклад почвы в экологию города / М. Н. Строганова, Т. В. Прокофьева // Генезис, география и экология почв. – Львов, 1999. – С. 210-211.

Строганова М. Н. Городские почвы: генезис, систематика и экологическое значение (на примере г. Москвы) / Автореф. дис. д-ра биол. наук. – М., 1998. – 71 с.

Строганова М. Н. Городские почвы: опыт изучения и систематики (на примере почв юго-западной части г. Москвы) / М. Н. Строганова, М. Н. Агаркова // Почвоведение. – 1992. - №7. - С. 16-24.

Строганова М. Н. Роль почвы в городской экосистеме / М. Н. Строганова, А. Д. Мягкова, Т. В. Прокофьева // Почвоведение. – 1997. - № 1. - С. 96-101.

Топчиев А. Г. Одесса: город – агломерация - портово-промышленный комплекс / А. Г. Топчиев, А. И. Полоса, А. Э. Молодецкий [и др. - О. : БАХВА, 1994. - 357 с.

Тригуб В. И. Влияние выбросов транспорта и промышленных предприятий на физико-химические свойтсва почв (на примере г. Одессы)/ В. И. Тригуб, С. В. Бочевар, А. М. Купчик // «Почва – основа жизни на Земле [Электронный ресурс] : материалы конкурса научных работ студентов и аспирантов, проведенного в рамках празднования Международного года почвы 2015, Минск, 4 декабря 2015 г. / редкол.: А. А. Карпиченко (отв. редактор) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 67 с.

Тригуб В. І. Грунтово-екологічні особливості міських ґрунтів (на прикладі міста Одеси) / В. І. Тригуб, С. В. Бочевар, А. М. Купчик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. – Вип. 1 (28). – С. 98-109.

Тригуб В. Міські ґрунти: ґрунтово-екологічні аспекти/ В. Тригуб, Е. Куліджанов, С. Бочевар // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць. – ДП «Прінт-Сервіс», 2016. – Т. 3. – С. 156-158.

Trigub V., Domuschy S., Lyashkova O. Heavy meatls in the soils of the Odessa city / V. Trigub, S. Domuschy, O. Lyashkova // Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Kryński, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University "Educator". – 2020. – Р. 38-48.

Aleksandrova L. N., Najdjonova O. A. Laboratorno-prakticheskie zanjatnija po pochvovedeniju: Uch. posobie. /L. N. Aleksandrova, O. A. Najdjonova. – Leningrad: Kolos, 1967. – 352 s.

Arinushkina E. V. Rukovodstvo po himicheskomu analizu pochv / E. V. Arinushkina. – M. : Iz-vo Moskovskogo un-ta, 1970. – 488 s.

Bochevar S. V. Zabrudnennya mis'kykh gruntiv vazhkymy metalamy (na prykladi mista Odesy) / S. V. Bochevar // Meteorolohiya, hidrolohiya, monitorynh dovkillya v konteksti ekolohichnykh vyklykiv s'ohodennya: Mat. Vseukr. konf. molodykh vchenykh (16-17 lystopada, m. Kyyiv). – K.: Nika-Tsentr, 2016. – S. 98-100

Bochevar S. V. Fizyko-khimichni vlastyvosti mis'kykh gruntiv (na prykladi m. Odesy) / S. V. Bochevar, V. I. Tryhub // Istoryko-heohrafichnyy dyskurs problem heosfery: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. 16 travnya 2016 r.: zb. nauk. prats' / za red. L. M. Datsenko. – Melitopol': MDPU im. B. Khmel'nyts'koho, 2016 r. – S. 22-25

Voloshyn I. M. Ekoloho-heohrafichni problemy urboekosystem Volyns'koyi oblasti: monohrafiya / I. M. Voloshyn, M. I. Lepkyy. – L'viv: VTs LNU imeni Ivana Franka, 2003. – 241 s.

Voloshyn I. M. Kyslotni opady mista L'vova: yikh khimizm, metalizatsiya pryrodnykh komponentiv: monohrafiya / I. M. Voloshyn, O. N. Sobchenko – L.: DUFK, 2013. – 316 s.

Voloshyn I. M.Rozpodil vazhkykh metaliv v gruntakh pryavtomahistral'nykh smuh avtotrasy L'viv-Krakovets' / I. M. Voloshyn, Yu. I. Chykaylo // Gruntoznavstvo. - 2011. - T. 12. - # 3–4. - S. 55-60

Gatilova D. G. Vlijanie transporta i promyshlennyh predprijatij na fiziko-himicheskie svojstva pochv (na primere goroda Odessy): magisterskaja diplomnaja rabota / D. G. Gatilova. – Odessa, 2013. – 70 s.

Gerasimova M. I. Antropogennye pochvy: genezis, geografija, rekul'tivacija: Uch. Posobie / M. I. Gerasimova, M. N. Stroganova, N. V. Mozharova, T. V. Prokof'eva. - Smolensk: Ojkumena, 2003. - 268 s.

Domuschy S. V. Biotestuvannya yak metod vyznachennya ekolohichnoho stanu mis'kykh gruntiv / S. V. Domuschy, V. I. Tryhub // Naukovi zapysky TDPU imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya. – # 2 (vypusk 49) – 2020. – S. 156-164.

Zelins'ka N. Yu. Do pytannya pro osoblyvosti antropohennoho utvorennya hruntiv mista Odesy ta yikh systematyky / N. Yu. Zelins'ka // Visnyk ONU. Ser. Ekolohiya. – 2001. - T.6. Vyp. #9. - S. 52-58.

Lutsyshyn O. H. Monitorynh zabrudnennya system grunt-roslyna fitotoksychnymy elementamy v zelenykh zonakh m. Kyyiv / O. H. Lutsyshyn, V. H. Radchenko, N. V. Palapa, P. P. Yavorovs'kyy // Dopovidi Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. – Kyyiv, 2010. - #2. – S. 194-199.

Lutsyshyn O. H. Fizyko-khimichni vlastyvosti hruntiv v umovakh Kyyivs'koho mehapolisu / O. H. Lutsyshyn, V. H. Radchenko, N. V. Palapa, P. P. Yavorovs'kyy // Dopovidi Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. – Kyiv, 2011. - #3. – S. 197-204.

Permogorskaja Ju. M. Pochvennyj pokrov kak komponent gorodskoj jekosistemy Arhangel'ska / Ju. M. Permogorskaja // Dissert. na sois. uch. st. kand. biolog. n. – 2006. – 167 s.

Saranenko I. I. Bioheokhimichni anomaliyi nakopychennya vazhkykh metaliv u gruntakh promyslovykh tsentriv (na prykladi m. Kremenchuka) / I. I. Saranenko // Gruntoznavstvo. - 2005. - T. 6. - # 1-2. – S. 62-66.

Saranenko I. I. Doslidzhennya suchasnoho stanu gruntiv m. Kremenchuka / I. I. Saraneko // Visnyk Kremenchuts'koho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu im. M. Ostrohrads'koho. – 2009. – S. 3-6.

Stroganova M. N. Vklad pochvy v jekologiju goroda / M. N. Stroganova, T. V. Prokof'eva // Genezis, geografija i jekologija pochv. – L'vov, 1999. – S. 210-211.

Stroganova M. N. Gorodskie pochvy: genezis, sistematika i jekologicheskoe znachenie (na primere g. Moskvy) / Avtoref. dis. d-ra biol. nauk. – M., 1998. – 71 s.

Stroganova M. N. Gorodskie pochvy: opyt izuchenija i sistematiki (na primere pochv jugo-zapadnoj chasti g. Moskvy) / M. N. Stroganova, M. N. Agarkova // Pochvovedenie. – 1992. - №7. - S. 16-24.

Stroganova M. N. Rol' pochvy v gorodskoj jekosisteme / M. N. Stroganova, A. D. Mjagkova, T. V. Prokof'eva // Pochvovedenie. – 1997. - № 1. - S. 96-101.

Topchiev A. G. Odessa: gorod – aglomeracija - portovo-promyshlennyj kompleks / A. G. Topchiev, A. I. Polosa, A. Je. Molodeckij [i dr. - O. : BAHVA, 1994. - 357 s.

Trigub V. I. Vlijanie vybrosov transporta i promyshlennyh predprijatij na fiziko-himicheskie svojtsva pochv (na primere g. Odessy)/ V. I. Trigub, S. V. Bochevar, A. M. Kupchik // «Pochva – osnova zhizni na Zemle [Jelektronnyj resurs]: materialy konkursa nauchnyh rabot studentov i aspirantov, provedennogo v ramkah prazdnovanija Mezhdunarodnogo goda pochvy 2015, Minsk, 4 dekabrja 2015 g. / redkol.: A. A. Karpichenko (otv. redaktor) [i dr.]. – Minsk : BGU, 2016. – 67 s.

Tryhub V. I. Hruntovo-ekolohichni osoblyvosti mis'kykh gruntiv (na prykladi mista Odesy) / V. I. Tryhub, S. V. Bochevar, A. M. Kupchyk // Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya : Heohrafichni ta heolohichni nauky. 2016. T. 21. – Vyp. 1 (28). – S. 98-109.

Tryhub V. Mis'ki grunty: gruntovo-ekolohichni aspekty/ V. Tryhub, E. Kulidzhanov, S. Bochevar // Ukrayins'ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb. nauk. prats'. – DP «Print-Servis», 2016. – T. 3. – S. 156-158.

Trigub V., Domuschy S., Lyashkova O. Heavy meatls in the soils of the Odessa city / V. Trigub, S. Domuschy, O. Lyashkova // Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Kryński, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University "Educator". – 2020. – Р. 38-48.

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Тригуб, В., & Домусчи, С. (2021). ВЛАСТИВОСТІ МІСЬКИХ ГРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ОДЕСИ). Науковий погляд у майбутнє, 1(20-01), 72–82. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2021-20-01-016

Номер

Розділ

Статті