ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УНАСЛІДОК ДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНІЧОДОБУВНОЇ ПРОМІСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЧАСТОТУ ЗАХВОРЮВАНЬ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-016

Ключові слова:

атмосферне повітря, бронхо-легеневі хвороби, аерополютанти.

Анотація

Відмічено, що викиди гірничодобувних підприємств, а саме формальдегід, пил, діоксид сірки, оксид карбону, діоксид азоту та інші токсичні речовини негативно впливають на здоров'я населення. B умовах несприятливого екологічного оточення формується екологічн

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Лико Д. В., Каськів М. В. Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне. Питання біоіндикації та екології. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. Вип. 18, № 2. С. 276-288.

Суковатых Т. Н. Влияние коплекса экологических факторов на состояние иммунной системы у детей, больных бронхиальной астмой и дермореспираторным синдромом. Улучшение качества жизни при астме и аллергии: сб. тез. Санкт-Петербург, 1995. С. 43.

Пухлик Б.М., Адарюкова Л.М. Опыт проведения аллерген-специфической иммунотерапии различными методами в Украине: отдаленные результаты. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 4 (101) 2017.

С 20-23.

Ly`ko D. V., Kas`kiv M. V. (2013) Vply`v zabrudnennya atmosfernogo povitrya na stan zaxvoryuvanosti naselennya m. Rivne. Py`tannya bioindy`kaciyi ta ekologiyi. Zaporizhzhya: ZNU. Vy`p. 18, # 2. Р. 276-288.

Sukovatыx T. N. (1995) Vly`yany`e kopleksa ekology`chesky`x faktorov na sostoyany`e y`mmunnoj sy`stemi u detej, bol`nix bronxy`al`noj astmoj y` dermorespy`ratornim sy`ndromom. Uluchsheny`e kachestva zhy`zny` pry` astme y` allergy`y`: sb. tez. Sankt-Peterburg. Р. 43.

Puxly`k B.M., Adaryukova L.M. (2017) Opit provedeny`ya allergen-specy`fy`cheskoj y`mmunoterapy`y` razly`chnыmy` metodamy` v Ukray`ne: otdalennыe rezul`tati. Klinichna imunologiya. Alergologiya. Infektologiya. # 4 (101). Р. 20-23.

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Ласло, О., & Диченко, О. (2021). ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УНАСЛІДОК ДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНІЧОДОБУВНОЇ ПРОМІСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЧАСТОТУ ЗАХВОРЮВАНЬ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ. Науковий погляд у майбутнє, 1(18-01), 98–101. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-016

Номер

Розділ

Статті