ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Орест Кравчук Національний університет біоресурсів и природокористування України
  • Евгений Бережняк Національний університет біоресурсів и природокористування України

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-006

Ключові слова:

 землекористування, агроландшафти, еколого-нестійкі угіддя, антропогенне перетворення ландшафтів, розораність, лісовідновлення.

Анотація

У роботі проведено оцінку ландшафтів у сучасному землекористуванні Андрушівського району Житомирської області. Проаналізовано земельні ресурси під різними типами ландшафтів у сучасному землекористуванні регіону переважно у їх природному та антропогенно-з

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Паляничко Н.І. Данькевич С.М. Природно-географічні особливості районування території малого Полісся України у контексті економіки збалансованого землекористування // Збалансоване природокористування. – №1. – 2019. – С. 14-21.

Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании: монография / П.Г. Шищенко – Киев: Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.

Вишневський С.Д. Андрушівський район // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – К. : Головна редакція УРЕ – 1985.

Нестерчук І.К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток. – Монографія: Житомир : ЖдТУ, 2011. – 312 с.

Екологічний паспорт Житомирської області за 2019 р. / Житомирська облдержадміністрація, управління екології та природних ресурсів. - 2019. -

с.

Куян В.Г., Євтушок І.М., Марцинівський М.В. Стан земельних ресурсів Житомирщини та шляхи оптимізації їх використання // Вісник ЖНАЕУ. – №1(53). – Т.1. – 2016. – С. 140-152.

Palyanychko N.I. Danʹkevych S.M. Pryrodno-heohrafichni osoblyvosti rayonuvannya isnuvannya maloho Polis Ukrayiny v konteksti ekonomiky zbalansovanoho zemlekorystuvannya // Zbalansovane pryrodokorystuvannya. - №1. - 2019. - S. 14-21.

Shyshchenko P.H. Pryntsypy ta metody landshaftnoho analizu v rehionalʹnomu proektuvanni: monohrafiya: Kyev: Fytosotsyotsentr, 1999. 284 s.

Vyshnevsʹkyy S.D. Andrushivsʹkyy rayon // Ukrayinsʹka radyansʹka entsyklopediya: u 12 t. / hol. red. M. P. Bazhan; redkol .: O. K. Antonov ta in. - 2-he vyd. - K.: Holovna redaktsiya URE - 1985.

Nesterchuk I.K. Heoekolohichnyy analiz: kontseptualʹni pidkhody, postiyni roboty. - Monohrafiya: Zhytomyr: ZhdTU, 2011. - 312 s.

Ekolohichnyy pasport Zhytomyrsʹkoyi oblasti za 2019 r. / Zhytomyrsʹka oblderzhadministratsiya, upravlinnya ekolohiyeyu ta pryrodnymy resursamy. - 2019. -184 s.

Kuyan V.H., Yevtushok I.M., Martsynivsʹkyy M.V. Stan zemelʹnykh resursiv Zhytomyrsʹkykh naselenykh punktiv ta shlyakhiv optymizatsiyi yikh vykorystannya // Visnyk ZHNAEU. - №1 (53). - T.1. - 2016. - S. 140-152.

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Кравчук, О., & Бережняк, Є. (2021). ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Науковий погляд у майбутнє, 1(18-01), 93–97. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-01-006

Номер

Розділ

Статті