КООРДИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ

  • Ирина Фадеева Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/0000-0002-6978-1621
Ключевые слова: корпорація, координація підсистем, синергічний розвиток, організаційно-синергічна інтеграція.

Аннотация

У роботі розглядається науково-прикладна проблема вирішення координації підсистем в інтегрованій системі управління нафтогазовим підприємством корпоративної структури. На основі розробленої парадигми синергічного розвитку запропоновано новий метод розв’яз

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Енергетична стратегія України на період до 2030 року [із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Міністерства палива та енергетики України від 26 березня 2008 року]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.search.ligazakon.ua/1

Господарський Кодекс України. Додаток до «Державного бюллетеня про приватизацію». – К.: «Преса України», 2006. – №50 (439). – 175 с.

Халявко М.П. Нафтогазовий комплекс України. Напрямки реалізації основних положень енергетичної стратегії до 2030 року /М.П. Халявко // Хімічна промисловість.– 2007.–№2.–С.3-10.

Касти Дж. Большие системы. Связанность, сложность и катастрофы; [пер. с англ] / Дж. Касти. – М.: Мир, 1982. – 216 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.: Ірпінь, ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

Федулова Л.І. Організаційно-економічні моделі багатофункціонального управління виробничою діяльністю на основі сучасного менеджменту/ Л.І. Федулова. – Миколаїв: Вид-во УДМТУ, 1997. – 170 с.

Drucker P.F. Menaging in time of Creat Change / P.F. Drucker // New York: Truman Talley Book/ Dution, 1995. – 285 p.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Контуревского] / И. Ансофф. – СПб.: Изд. «Питер», 1999.– 416 с.

Кузнецова С.Б. Синергетический менеджмент как инструмент экономической безопасности и социально-экономической самозащиты предприятия / С.Б. Кузнецова, Б.Л. Кузнецов, Ф.И. Андреева, Р.А.Каюмов // Социально-экономическое развитие России в XXI веке. – Пенза, 2003. – С. 120-122.

Hamel G. Corporate Imagination and Expeditionary Marketing / G. Hamel, C.K. Prahalad // Haward Bussines Review, 1991. – Vol. 69. – p. 23-32.

Вовк Р.Б. Моделювання класів технологічних проблем на основі обмежень /Р.Б. Вовк, Г.Я. Процюк // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. – №36 (Т.2). – С. 130-138.

Кофман А. Введение теории нечетких множеств в управление предприятиями; [пер с англ.] / А. Кофман, Х. Г. Алуха– Мн.: Вышейшая школа, 1992. – 224 с.

Хабарова И.А. Корпоративное управление: Вопросы интеграции / И.А. Хабарова. – М.: Альпина, 2000. – 198 с.

Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука, 1970 . – 248 с.

Шишкин О.П. Автоматизированные системы управления предприятиями нефтяной промышленности / О.П. Шишкин. – М.: Недра, 1981. – 160с.

Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємств в умовах кризи / В.С. Пономаренко, О.М. Тридед, М.О. Кизим. – Х.: ВД «ІНСЕК», 2003. – 328 с.

Васильев Ю.П. Управление развитием производства. Опыт США / Ю.П. Васильев. – М.: Экономика, 1989. – 345 с.

Ладанюк А.П. Системний аналіз складного об’єкта в задачах діагностики та координації / А.П. Ладанюк, Л.О. Власенко, Н.А.Заєць // Автоматизація виробничих процесів. – 2006. – № 2. – С. 44-47.

Заєць Н.А. Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Н.А. Заєць. – Київ, 2008. – 17 с.

Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы / И.В. Мирошник. – СПб: Питер, 2006. – 272 с.

Грейсон Дж.К. мл. Американский менеджмент на пороге ХХI века: [пер. с англ. под ред. Б.З. Мильнер] / Дж.К.мл. Грейсон, О’Делл. – М.: Экономика, 1991.– 319 с.

Доклад о мирових инвестициях. Содействие развитию связей. [Електронний ресурс] / Обзор – ООН: Нью-Йорк и Женева. – 2001. – 10 с. – Режим доступу: www.unctad.org/in/docs/wirolove.ru.pdt

Иванов А.Е. Достижение синергетического эффекта как критерий эффективности вертикальной интеграции промышленных предприятий /А.Е. Иванов // Общеэкономические концепции функционирования предприятий в условиях рынка: Межвузовский сборник трудов. – Тольяти: изд. ТГАС. – 2005. – С. 183-190.

Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління / І.А. Маркіна // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24-26.

References:

Energeticheskaya strategiya Ukrainy na period do 2030 goda [s izmeneniyami i dopolneniyami, vnesennymi rasporyazheniyem Ministerstva topliva i energetiki Ukrainy 26 marta 2008] [The energy strategy of Ukraine for the period until 2030 [as amended and supplemented by an order of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine on March 26, 2008]: [Electronic resource]. - Access mode: http://www.search.ligazakon.ua/1

(2006). The Commercial Code of Ukraine. Appendix to the “State Bulletin on Privatization” in Press of Ukraine, issueN.50(439), 175 p.

Halyavko M.P. (2007). Neftegazovyy kompleks Ukrainy. Napravleniya realizatsii osnovnykh polozheniy energeticheskoy strategii do 2030 goda [Oil and gas complex of Ukraine. Directions for the implementation of the main provisions of the energy strategy until 2030 Halyavko] in Khimicheskaya promislovist [Chemical Promislov], issue 2, pp.3-10.

Casty J. (1982). Large systems. Connectedness, complexity and disaster, 216 p.

(2009). Bol'shoy tolkovyy slovar' sovremennogo ukrainskogo yazyka [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], 1736 p.

Fedulova L.I. (1997). Organizatsionno-ekonomicheskiye modeli mnogofunktsional'nogo upravleniya proizvodstvennoy deyatel'nost'yu na osnove sovremennogo menedzhmenta [Organizational and economic models of multifunctional production management based on modern management], 170 p.

Drucker P.F. Menaging in time of Creat Change / P.F. Drucker // New York: Truman Talley Book / Dution, 1995 .-- 285 p.

Ansoff I. (1999). New corporate strategy, 416 p.

Kuznetsova S.B. (2003). Sinergeticheskiy menedzhment kak instrument ekonomicheskoy bezopasnosti i sotsial'no-ekonomicheskoy samozashchity predpriyatiya [Synergetic management as an instrument of economic security and socio-economic self-defense of an enterprise] in Sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye Rossii v XXI veke [Socio-economic development of Russia in the XXI century], pp.120-122.

Hamel G. Corporate Imagination and Expeditionary Marketing / G. Hamel, C.K. Prahalad // Haward Bussines Review, 1991 .-- Vol. 69. - p. 23-32.

Vovk R.B. (2011). Modelirovaniye klassov tekhnologicheskikh problem na osnove ogranicheniy [Modeling of classes of technological problems based on constraints] in Sbornik nauchnykh trudov Natsional'nogo gornogo universiteta [Collection of scientific papers of the National Mining University], issueN36(T.2), pp. 130-138.

Kofman A. (1992). Introduction of fuzzy set theory to enterprise management, 224 p.

Khabarova I.A. (2000). Korporativnoye upravleniye: Voprosy integratsii [Corporate Governance: Integration Issues], 198 p.

Neumann J. (1970). Teoriya igr i ekonomicheskoye povedeniye [Game Theory and Economic Behavior], 248 p.

Shishkin A.P. (1981). Avtomatizirovannyye sistemy upravleniya predpriyatiyami neftyanoy promyshlennosti [Automated control systems for oil industry enterprises], 160 p.

Ponomarenko V.S. (2003). Strategiya razvitiya predpriyatiy v usloviyakh krizisa [The development strategy of enterprises in a crisis], 328 p.

Vasiliev Yu.P. (1989). Upravleniye razvitiyem proizvodstva [Production development management. US experience], 345 p.

Ladanyuk A.P. (2006). Sistemnyy analiz slozhnogo ob"yekta v zadachakh diagnostiki i koordinatsii [System analysis of a complex object in the problems of diagnosis and coordination] in Avtomatizatsiya proizvodstvennykh protsessov [Automation of production processes], issueN2, pp. 44-47.

Zayats N.A. (2008). Avtomatizirovannoye upravleniye kolonnoy diffuzionnoy ustanovkoy s ispol'zovaniyem printsipov koordinatsii i adaptatsii [Automated control of a diffusion unit column using the principles of coordination and adaptation], 17 p.

Miroshnik I.V. (2006). Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. Nelineynyye i optimal'nyye sistemy [Theory of automatic control. Nonlinear and optimal systems], 272 p.

Grayson J.K. ml. (1991). American management on the threshold of the twenty-first century, 319 p.

(2001). Doklad o mirovykh investitsiyakh. Sodeystviye razvitiyu svyazey [World Investment Report. Promoting networking]. [Electronic resource]. Access mode: www.unctad.org/in/docs/wirolove.ru.pdt

Ivanov A.E. (2005). Dostizheniye sinergeticheskogo effekta kak kriteriy effektivnosti vertikal'noy integratsii promyshlennykh predpriyatiy [Achieving a synergistic effect as a criterion for the effectiveness of vertical integration of industrial enterprises] in Obshcheekonomicheskiye kontseptsii funktsionirovaniya predpriyatiy v usloviyakh rynka: Mezhvuzovskiy sbornik trudov [General economic concepts of the functioning of enterprises in market conditions: Interuniversity collection of works], pp. 183-190.

Markina I.A. (2000). Metodologicheskiye voprosy effektivnosti upravleniya [Methodological issues of management effectiveness] in Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], issueN.6. pp. 24-26.

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Фадеева, И. (2019). КООРДИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ. Научный взгляд в будущее, 2(15-02), 9-20. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-02-007
Раздел
Статьи