ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО УЧЕТА В ЗОНАХ РЕГУЛИРУЕМОЙ РЕКРЕАЦИИ

  • Татьяна Науменко Первомайский политехнический институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова http://orcid.org/
Ключевые слова: рекреація, рекреаційна діяльність, зона регульованої рекреації, синергічна взаємодія, економіка знань

Аннотация

Автором запропоновано визначення передумов організації інноваційного обліку як необхідного контрольно-аналітичного ресурсу інноваційної управлінської територіально-рекреаційної системи зон регульованої рекреації (ТРС ЗРР) на основі виконаних досліджень ос

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Воробйова О.А., Дишловий І.М., Харічков С.К. Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері: Монографія. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. – 374 с.

Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.–.2009 – N 330.

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія: Монографія – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001.

References:

Vorobiova, O.A., Dyshlovyi, I.M. and Kharichkov, S.K. (2009), Problemy pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku v rekreatsiino-turystychnii sferi, [Problems of nature use and sustainable development in the recreational and tourist area], IPREED NAN Ukrainy, Odesa, Ukraine.

Regulations on recreational activity within the territories and objects of the Nature Reserve Fund of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine.–.2009 – N 330.

Beidyk, O.O. (2001), Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia [Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology], Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», Kyiv, Ukraine.

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Науменко, Т. (2019). ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО УЧЕТА В ЗОНАХ РЕГУЛИРУЕМОЙ РЕКРЕАЦИИ. Научный взгляд в будущее, 2(15-02), 46-50. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-02-006
Раздел
Статьи