ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВЗАЄМИНАХ «ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-02-064

Ключові слова:

спілкування, комунікація, комунікативна компетентність, типи клієнтів, активне слухання, психотерапевтичний ефект, взаємини психолога і клієнта, клієнторієнтованість.

Анотація

Стаття присвячена актуальності проблеми ефективної взаємодії психолога з клієнтом. Показано логіку застосування моделей комунікації, та, зокрема, особливості грамотної побудови психотерапевтичного сеансу, чи консультативної сесії. Розкрито рівні структур

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Андрєєв В.І. Тест «Чи вмієте ви слухати?» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=35393

Варій М.Й. Загальна психологія.: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій – [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.

Жигайло Н.І. Комунікативний менеджмент: навч. посіб / Наталя Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с.

Кайрис О.Д. Развитие эмпатии в профессиональном становлении студентов высших педагогических учебных заведений: Дис. канд. психол. наук: 19.00.07. – К., 2002. – 33 с.]

Коваленко О.Г. Розвиток емпатії та атракції майбутнього педагога за умов професійного спілкування. Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07. – К., 2004. – 14 с.

Собчик, Л.Н. Введение в психологию индивидуальности: теория и практика психодиагностики / Л.Н. Собчик. – М. : Издательство Института прикладной психологии, 2000. – 512 с.

Юсупов И.М. Вчувствование, проникновение, понимание / И.М. Юсупов. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1993. – 214 с.

Andreev V.I. Test «Chy vmiyete vy sluhaty?» [Can you listen?] Electronic resource available at: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=35393

Variy M.Y. «Zahalna Psyholohiya».: pidr.[dlya studentiv vycsh.navch.zakl] 3te vydannya [General Psychology, 3d edition] – K.: Scholarly literature center, 2009. – 1007 p.

Zhyhaylo N.I. «Komunikatyvnyy menedzhment»: navch. posib. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [Communicative management] in LNU of Ivan Franko, 2012. - 368p.

Kayrys O.D. «Razvitiye empatii v profesionalnom stanovlenii studentov vyshych pedagogicheskih uchebnych zavedeniy» [The development of empathy in the professional students upbringing in highly accredited academic facilities] PhD in Psychology: 19.00.07.-K., 2002. – 33 p.

Kovalenko O.G. «Rosvytok empatii ta atraktsii maybutn’oho pedagoga za umov profesiynogo spilkuvanya» [The development of empathy and attraction of the future tutor in terms of professional communication] PhD: 19.00.07. – K., 2004. – 14 p.

Sobchyk L.N. «Vvedeniye v psihologiyu individual'nosti: teoriya i praktika psihodiagnostiki» [Introduction to individual psychology: theory and practice of psychodiagnosis] - M.: issue of Institute of practical Psychology, 2002. – 512 p.

Yusupov I.M. «Vchyvstvovaniye, proniknoveniye, ponimaniye» [Feeling, penetration, understanding] – Kazan’, issue Kazan. 1993. – 214 p.

Опубліковано

2018-11-30

Як цитувати

Germanovich, O. R., & Makarenko, S. S. (2018). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВЗАЄМИНАХ «ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ». Науковий погляд у майбутнє, 2(11-02), 30–37. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-02-064

Номер

Розділ

Статті