ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА УСЛУГИ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ УКРАИНЫ

Ключевые слова: ціноутворення, тарифи ринку робіт і послуг, підходи до розробки тарифів, портові збори, нарахування портових зборів, підприємства портової галузі.

Аннотация

В роботі розглядаються особливості ціноутворення в портовій діяльності. Одним з найбільш важливих і в зв'язку з цим дискусійних питань, порушених у процесі реформування портового сектору, є питання формування цін на портові послуги (в тому числі стивідорн

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Budnik, V.A., & Shkurko, Ye.L. (2014). Kontrolinh taryfiv na perevalku vantazhiv v morskykh portakh Ukrainy [Tariff controlling for cargo handling in the seaports of Ukraine]. Problemy ekonomiky – Problems of economics, Vol. 2, 100-101 [in Ukraine].

Zakon Ukrainy vid 11.08.2013 r. Dokument 4709-17 [Law of Ukraine dated 11.08.2013. Document 4709-17]. (n.d.). http://zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 [in Ukraine].

Kotlubai, V.O., Khaiminova, Yu.V., & Starnyk, N.Iu. (2013). Udoskonalennia taryfnoi polityky na morskomu transporti [Improvement of sea transport tariff policy]. Visnyk ONU im. I.I. Mechnikova – Bulletin of Mechnikov Odessa state University, Vol. 3/2, 50-53 [in Ukraine].

Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy Dokument z2139-13 [Ministry of Infrastructure of Ukraine Order Document z2139-13]. (n.d.). http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2139-13 [in Ukraine].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Dokument 1548-96-p [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine Document 1548-96-p]. (n.d.). http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-п [in Ukraine].

Rusanova, S.S., & Raskevych, Y.V. (2015). Osobennosti reydovyih gruzovyih operatsiy v portah Ukrainyi [Peculiarities of roadstead cargo operations in the ports of Ukraine]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Evolution of methods of transport economic management, 3(52), 59-681[in Ukraine].

Rusanova, S.S. (2015). Perspektyvy rozvytku perevalky vantazhiv na reidi morskykh portiv Ukrainy [Prospects for development of cargo handling in the roadstead of Ukrainian seaports]. V Vseukrainska naukova konferentsiia studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Ekonomiko-pravovyi rozvytok suchasnoi Ukrainy» – V All-Ukrainain scientific conference of students, post-graduates and young scientists «Economic and legal evolution of modern Ukraine». (pp. 61-63). Odesa [in Ukraine].

Shkurko, Ye.L. (2012). Osoblyvosti formuvannia taryfiv v portovii haluzi [Peculiarities of pricing in the port sector]. Kyivska derzhavna akademiia vodnoho transportu im. hetmana P. Konashsvycha-Sahaidachnoho – Hetman Konashevich-Sagaydachny State waterborne transport academy, Vol. 2/17, 50-53 [in Ukraine].

Yarovaia, N.V., Vorkunova, O.V., & Riabovolenko, N.V. (2016). Rozrobka ta obchyslennia taryfiv portovykh robit ta posluh [Development and calculation of tariffs for port works and services]. Dnipropetrovskyi. natsionalnyi universytet zaliznychoho transportu im. akad. V. Lazariana – Dnipropetrovsk Academician Lazaryan national university for railroad transport, Vol. 12, 22-29 [in Ukraine].

Опубликован
2018-11-30
Как цитировать
Vorkunova, O. V., Yarovaya, N. V., & Rusanova, S. S. (2018). ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА УСЛУГИ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ УКРАИНЫ. Научный взгляд в будущее, 1(11-01), 100-107. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2017-11-01-003
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)