ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА

  • Виктория Коровина Новокаховский политехнический колледж http://orcid.org/
  • Ирина Сидорчук Новокаховский политехнический колледж http://orcid.org/
Ключевые слова: інтегративне навчання, міждисциплінарна компетенція, курсове проектування.

Аннотация

В статье обоснованы преимущества использования интегративного обучения в учебно-воспитательном процессе колледжа на примере курсового проектирования, как одного из средств формирования у студентов междисциплинарной компетенции и целостной системы знаний п

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти : інтегративний підхід : [монографія] / О. В. Вознюк, О. В Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с.

Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: монографія / [ Г.В. Онкович, М.І. Бойченко, Н.М. Дем’яненко, З.Ф. Донець, В.Я. Карачун, В.І Кобченко, П.П. Куляс, Г.В. Лесик, О.М. Олексюк та ін.]; за заг. ред. Г.В. Онкович. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 336 с.

Нічишина В. В. Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В. В. Нічишина. − Кіровоград, 2008. − 20 с.

Опубликован
2020-02-29
Как цитировать
Коровина, В., & Сидорчук, И. (2020). ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА. Научный взгляд в будущее, 2(16-02), 65-68. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-16-02-040
Раздел
Статьи