СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

  • Ирина Ворохиб Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/
Ключевые слова: класифікація; безпровідні спеціалізовані цифрові мережі; моніторинг місцезнаходження об’єктів, SIGFOX; LoRa; openRTLS; LTE-M; Nb-IoT

Аннотация

Для збереження керованості підприємством і забезпечення умов для прийняття необхідних управлінських рішень, керівництву підприємства потрібно володіти повною інформацією про наявні ресурси та відповідне їх місце розташування в структурних підрозділах. Том

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Бабчук С. М. Визначення місцезнаходження об’єктів контролю за допомогою спеціалізованих комп’ютерних мереж. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №8, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2019. – 11-15 p.

Бабчук С.М. Контроль матеріально-технічних цінностей на об’єктах нафтогазового комплексу України за допомогою спеціалізованої цифрової мережі Rubee. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №5, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2018. – 26-29 p.

Бабчук С.М. Визначення напрямку розробки спеціалізованих комп’ютерних систем відслідковування розташування об’єктів контролю. Матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. – 2019. – С. 10-11.

Бабчук С.М. Контроль технологічних показників на віддалених об’єктах підприємств нафтогазового комплексу за допомогою бездротової спеціалізованої цифрової мережі Sigfox. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №4, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2018. – 74-78 p.

Бабчук С.М. Система моніторингу місцезнаходження об’єктів нафтогазового підприємства на базі спеціалізованої безпровідної цифрової мережі LORA. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №8, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2019. – 39-43 p.

Suhonen J., Kohvakka M., Kaseva V., Hamalainen T., Hannikainen M. Low-Power Wireless Sensor Networks Protocols, Services and Applications. – Softcover. – 2012. – 10 p.

APS003 APPLICATION NOTE: REAL TIME LOCATION SYSTEMS. An Introduction. Version 1.00. - DecaWave. - 2014. - 14 p.

Waspmote Sigfox: networking guide // Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L., 2018. – 58 p.

Sigfox network & star network: protocols user guide // Telit wireless solutions, 2014. – 17 p.

Internet of Things // Keysight Technologies, 2016. 1 p.

Бабчук С. М. Класифікація безпровідних спеціалізованих комп`ютерних мереж для систем моніторингу місцезнаходження об`єктів. Методи та прилади контролю якості. – 2019. – № 1. – С. 70-76.

References:

Babchuk S. M. Vyznachennia mistseznakhodzhennia obiektiv kontroliu za dopomohoiu spetsializovanykh kompiuternykh merezh. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №8, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2019. – 11-15 p.

Babchuk S.M. Kontrol materialno-tekhnichnykh tsinnostei na obiektakh naftohazovoho kompleksu Ukrainy za dopomohoiu spetsializovanoi tsyfrovoi merezhi Rubee. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №5, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2018. – 26-29 p.

Babchuk S.M. Vyznachennia napriamku rozrobky spetsializovanykh kompiuternykh system vidslidkovuvannia roztashuvannia obiektiv kontroliu. Materialy 19-yi Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh”. – 2019. – S. 10-11.

Babchuk S.M. Kontrol tekhnolohichnykh pokaznykiv na viddalenykh obiektakh pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu za dopomohoiu bezdrotovoi spetsializovanoi tsyfrovoi merezhi Sigfox. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №4, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2018. – 74-78 p.

Babchuk S.M. Systema monitorynhu mistseznakhodzhennia obiektiv naftohazovoho pidpryiemstva na bazi spetsializovanoi bezprovidnoi tsyfrovoi merezhi LORA. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №8, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2019. – 39-43 p.

Suhonen J., Kohvakka M., Kaseva V., Hamalainen T., Hannikainen M. Low-Power Wireless Sensor Networks Protocols, Services and Applications. – Softcover. – 2012. – 10 p.

APS003 APPLICATION NOTE: REAL TIME LOCATION SYSTEMS. An Introduction. Version 1.00. - DecaWave. - 2014. - 14 p.

Waspmote Sigfox: networking guide // Libelium Comunicaciones Distribuidas, 2018. –58p.

Sigfox network & star network: protocols user guide // Telit wireless solutions, 2014. –17p.

Internet of Things // Keysight Technologies, 2016. 1 p.

Babchuk S. M. Klasyfikatsiia bezprovidnykh spetsializovanykh komp`iuternykh merezh dlia system monitorynhu mistseznakhodzhennia ob`iektiv. Metody ta prylady kontroliu yakosti. – 2019. – № 1. – S. 70-76.

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Ворохиб, И. (2019). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ. Научный взгляд в будущее, 1(15-01), 49-52. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-033
Раздел
Статьи