ЗАЩИТУ RFID МЕТОК ОТ ПОДДЕЛКИ

  • Андрей Луцив Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/
Ключевые слова: RFID, RFID-система, мітка, тег, радіочастотна ідентифікація, контролер, алгоритм.

Аннотация

Були досліджені RFID-системи з RFID мітками. В даний час RFID-системи застосовуються в різноманітних сферах, де необхідний оперативний і точний контроль, відстеження і врахування численних переміщень різноманітних об'єктів. Існує можливість непомітного зч

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Бабчук С. М. Визначення місцезнаходження об’єктів контролю за допомогою спеціалізованих комп’ютерних мереж. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №8, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2019. – 11-15 p.

Бабчук С.М. Контроль матеріально-технічних цінностей на об’єктах нафтогазового комплексу України за допомогою спеціалізованої цифрової мережі Rubee. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №5, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2018. – 26-29 p.

Бабчук С.М. Визначення напрямку розробки спеціалізованих комп’ютерних систем відслідковування розташування об’єктів контролю. Матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. – 2019. – С. 10-11.

Бабчук С.М. Контроль технологічних показників на віддалених об’єктах підприємств нафтогазового комплексу за допомогою бездротової спеціалізованої цифрової мережі Sigfox. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №4, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2018. – 74-78 p.

Бабчук С.М. Система моніторингу місцезнаходження об’єктів нафтогазового підприємства на базі спеціалізованої безпровідної цифрової мережі LORA. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №8, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2019. – 39-43 p.

Бабчук С. М. Класифікація безпровідних спеціалізованих комп`ютерних мереж для систем моніторингу місцезнаходження об`єктів. Методи та прилади контролю якості. – 2019. – № 1. – С. 70-76.

References:

Babchuk S. M. Vyznachennia mistseznakhodzhennia obiektiv kontroliu za dopomohoiu spetsializovanykh kompiuternykh merezh. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №8, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2019. – 11-15 p.

Babchuk S.M. Kontrol materialno-tekhnichnykh tsinnostei na obiektakh naftohazovoho kompleksu Ukrainy za dopomohoiu spetsializovanoi tsyfrovoi merezhi Rubee. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №5, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2018. – 26-29 p.

Babchuk S.M. Vyznachennia napriamku rozrobky spetsializovanykh kompiuternykh system vidslidkovuvannia roztashuvannia obiektiv kontroliu. Materialy 19-yi Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh”. – 2019. – S. 10-11.

Babchuk S.M. Kontrol tekhnolohichnykh pokaznykiv na viddalenykh obiektakh pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu za dopomohoiu bezdrotovoi spetsializovanoi tsyfrovoi merezhi Sigfox. International periodic scientific journal “Modern engineering and innovative technologies”. Issue №4, Vol.1, Sergeieva&Co (Karlsruhe, Germany) 2018. – 74-78 p.

Babchuk S.M. Systema monitorynhu mistseznakhodzhennia obiektiv naftohazovoho pidpryiemstva na bazi spetsializovanoi bezprovidnoi tsyfrovoi merezhi LORA. International periodic scientific journal “Modern scientific researches”. Issue №8, Part.1, Yolnat PE (Minsk, Belarus) 2019. – 39-43 p.

Babchuk S. M. Klasyfikatsiia bezprovidnykh spetsializovanykh komp`iuternykh merezh dlia system monitorynhu mistseznakhodzhennia ob`iektiv. Metody ta prylady kontroliu yakosti. – 2019. – № 1. – S. 70-76.

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Луцив, А. (2019). ЗАЩИТУ RFID МЕТОК ОТ ПОДДЕЛКИ. Научный взгляд в будущее, 1(15-01), 45-48. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-030
Раздел
Статьи