РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТОНКОГО ЛИСТА

Ключевые слова: технологія, гаряча прокатка, небезпечні чинники, рівень безпеки, інфрачервоне випромінювання, шум, розрахунки, пропозиції

Аннотация

Визначено небезпечні чинники технологічного процесу гарячої прокатки тонкого листа. Розроблено апаратурно-технологічну схему небезпек виробництва. Виконано розрахунки рівня безпеки при обслуговуванні агрегатів прокатки з урахуванням порушень основних пара

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Николаев В.А. Совершенствование технологии прокатки полос на ШСГП/ В.А.Николаев // Металургія. Випуск 1(31), 2014.- С.151-157.

Веренев В.В. Динамические процессы в широкополосных станах горячей прокатки [Текст]. Монография.-Д.: Літограф.,2018.-158с.

Охорона праці та промислова безпека. Монографія / К.Н.Ткачук, Л.Д.Третякова, Д.В.Зеркалов, О.І.Полукаров, С.Ф.Каштанов / - К.:Основа,2014.-823с.

Директива Ради Європейських співтовариств 89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників» Люксембург, 12.06.1989. - 8с.

НПАОП 27.1-1.04.09 Правила охорона праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу.

Ткачук К.Н. Моніторинг небезпечних факторів виробничої системи /К.Н.Ткачук, В.В.Калінчик // Енергетика. - 2013.-№2.- С.66-70.

Тарасов В. К. Безпека технологічних процесів і обладнання [Текст] / В. К. Тарасов; навч. посібник. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2005. – 164 с.

Тарасов В.К., Рижков В.Г. Охорона праці в галузі: навчально-методичний посібник / В.К.Тарасов, В.Г. Рижков; Запоріжжя: ЗДІА, 2015.-114с.

References:

Nykolaev V.А. (2014). Perfection of technology of rolling of stripes / Metallurgy, issue 1(31), - pp. 151-157.

Verenev V.V. (2018). Dynamic processes in the wide stripe flatting mill of the hot rolling. Monograph – Litograf -158 p.

Tkachuk K.N., Tretyakova L.D., Zerkalov D.V., Polukarov O.I., Kashtanov S. F. (2014). Labour protection and industrial safety. Monograph. Kyiv: Osnova – 823 p.

Directive of Advice of the European concords 89/391/ECC "About introduction of measures that assist the improvement of safety and occupational of worker’s health" Luxemburg, 12.06.1989. – 8p.

NALP 27.1-1.04.09 A labour protection governed in the flatting mill production of metallurgical complex.

Тkachuk К.N.(2013). Monitoring of dangerous factors of the productive system. Energy. -№2.- pp. 66-70.

Тarasov V.K. (2005). Safety of technological processes and equipment: workbook. Zaporizhzhya: ZDIA, – 164 p.

Тarasov V.K., Ryzhkov V.G. (2015). Labour protection in industry: workbook. Zaporizhzhya: ZDIA, – 144 p/

Опубликован
2019-12-10
Как цитировать
Тарасов, В., Курис, Ю., Ткалич, И., & Новокщонова, О. (2019). РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТОНКОГО ЛИСТА. Научный взгляд в будущее, 1(15-01), 9-16. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-15-01-008
Раздел
Статьи