ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРИРОДООХРАННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

  • Svetlana Mihajlovna Rogach Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/0000-0001-6940-1935
Ключевые слова: глобалізація, інтеграційні зв’язки, еколого-економічні відносини, інституційне забезпечення, природоохоронна сфера.

Аннотация

У статті проаналізовано сучасний стан і суперечності глобалізаційних процесів, обґрунтовано методологічний підхід до сутнісної характеристики інтеграційних зв’язків у системі еколого-економічних відносин, визначено необхідність формування ефективного інс

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Гаврилюк О.В., Гузенко І.Ю. Конкурентні та інтегровані стратегії у глобальному розвитку / О.В. Гаврилюк, І.Ю.Гузенко // Економіка промисловості. – 2003. – № 3 (21). – С. 5-9.

Яковец Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизованном измерении/ Ю.В. Яковец. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2003.- 240 с.

Савчук В.С., Зайцев Ю.К., Малий І.Й. Трансформаційна економіка / В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев та ін. // [За ред. В.C.Савчука, Ю.К.Зайцева]. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

Гражевська Н.І. Економічні аспекти глобальних змін / Н.І.Гражевська. - К.: Знання, 2008. – 413 с.

Кириленко І.Г. Глобалізація – не виклик, а шанс для національної економіки / І.Г.Кириленко// Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: Зб. наук. праць/ [за заг. ред. Ю.О.Лупенка, О.В.Ходаківської]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 182с.

Гурковський В.І. Сутність і феноменологія глобалізації в контексті формування глобального інформаційного суспільства // Державне управління удосконалення та розвиток, 2010. - №3. – С. 25 – 28.

Корж М.В. Вплив глобалізації на визначення напрямів розвитку світової економіки / М.В. Корж.// – К.: Економічний форум, 1 / 2012. – С. 37-45

World Economic Outlook. October2009. Sustainingthe Recovery.- Washington, DC: International Monetary Fund, 2016.

References:

Gavry`lyuk O.V., Guzenko I.Yu. Konkurentni ta integrovani strategiyi u global`nomu rozvy`tku / O.V. Gavry`lyuk, I.Yu.Guzenko // Ekonomika promy`slovosti. – 2003. – # 3 (21). – S. 5-9

Yakovecz Yu.V. Renta, anty`renta, kvazy`renta v global`no-cy`vy`ly`zovannomy`zmereny`y`/ Yu.V. Yakovecz. - M.: Y`KCz «Akademkny`ga», 2003.- 240 s.

Savchuk V.S., Zajcev Yu.K., Maly`j I.J. Transformacijna ekonomika / V.S.Savchuk, Yu.K.Zajcev ta in. // [Za red. V.C.Savchuka, Yu.K.Zajceva]. – K.: KNEU, 2006. – 612 s.

Grazhevs`ka N.I. Ekonomichni aspekty` global`ny`x zmin / N.I.Grazhevs`ka. - K.: Znannya, 2008. – 413 s.

Ky`ry`lenko I.G. Globalizaciya – ne vy`kly`k, a shans dlya nacional`noyi ekonomiky` / I.G.Ky`ry`lenko// Perspekty`vy` ekologizaciyi agrarnogo vy`robny`cztva v Ukrayini: Zb. nauk. pracz`/ [za zag. red. Yu.O.Lupenka, O.V.Xodakivs`koyi]. – K.: NNCz IAE, 2012. – 182s.

Gurkovs`ky`j V.I. Sutnist` i fenomenologiya globalizaciyi v konteksti formuvannya global`nogo informacijnogo suspil`stva // Derzhavne upravlinnya udoskonalennya ta rozvy`tok, 2010. - #3. – S. 25 – 28.

Korzh M.V. Vply`v globalizaciyi na vy`znachennya napryamiv rozvy`tku svitovoyi ekonomiky` / M.V. Korzh.// – K.: Ekonomichny`j forum, 1 / 2012. – S. 37-45

World Economic Outlook. October2009. Sustainingthe Recovery.- Washington, DC: International Monetary Fund, 2016.

Опубликован
2019-04-30
Как цитировать
Rogach, S. M. (2019). ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРИРОДООХРАННОЙ ИНТЕГРАЦИИ. Научный взгляд в будущее, 2(13-02), 27-32. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-02-043
Раздел
Статьи