СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

  • Alina Valentinovna Chechuj Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Ключевые слова: торгівля, торговельна діяльність, роздрібна торгівля, підприємства роздрібної торгівлі, товари.

Аннотация

На сьогоднішній день в Україні в різних сферах життєдіяльності, таких як економічні дослідження, ділове спілкування, правова наука та навіть повсякденне життя, науковці, підприємці та споживачі використовують різні терміни: «торгівля», «купівля-продаж», «

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Господарський кодекс України, затверджений Верховною Радою України від 16.01.2003 №436-IV зі змінами та доповненнями. – Електронний ресурс. Режим доступу : https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/

Цивільний кодекс України, затверджений Кабінетом Міністрів України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями. – Електронний ресурс. Режим доступу : https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/

Національний стандарт України ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять" затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 05.07.2004 р. № 130

Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833. – Електронний ресурс. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF

Голошубова Н. Актуальні питання розвитку бізнесу для людини / Н.Голошубова // Вісник Київ нац. торг.- екон. ун-ту, 2010. – № 2. – С.43–54.

Гребешкова О.М. Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід / О.М.Гребешкова // Економіка і підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – К.: Вид-во «Аспект-Поліграф», 2007. – № 19. – С. 74–80.

Жидик О.І. Роздрібна торгівля: суть та еволюція поглядів / О.І.Жидик // Економіка та держава. – 2013. – №12. – С.87–89: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2013/22.pdf

Ольсевич Ю. Нужна индикативна народнохозяйственная программа / Ю.Ольсевич // Мир перемен. – 2014. - № 1. – С. 57 – 60.

Пирогов В.И. Технологизация – путь совершенствования управления предприятием / В.И.Пирогов, С.К.Завьялов, Г.Р.Мукушев // Всеросийский экономический журнал «ЭКО». – 2007. – № 5. – С. 130–149.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства: моногр. / О. М. Cобко. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 444 с.

References:

The Commercial Code of Ukraine, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine from 16.01.2003 №436-IV with amendments and additions. - Electronic resource. Access mode: https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%BE % D1% 81% D0% BF% D0% BE% D0% B4% D0% B0% D1% 80% D1% 81% D1% 8C% D0% BA% D0% B8% D0% B9_% D0% BA% D0 % BE% D0% B4% D0% B5% D0% BA% D1% 81_% D1% 83% D0% BA% D1% 80% D0% B0% D1% 97% D0% BD% D0% B8 /

The Civil Code of Ukraine, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from 16.01.2003 № 435-IV with amendments and additions. - Electronic resource. Access mode: https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D1%86%D0%B8 % D0% B2% D1% 96% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% B8% D0% B9_% D0% BA% D0% BE% D0% B4% D0% B5% D0% BA% D1 % 81_% D1% 83% D0% BA% D1% 80% D0% B0% D1% 97% D0% BD% D0% B8 /

National Standard of Ukraine DSTU 4303: 2004 "Retail and Wholesale Trade: Terms and Definitions" approved by the order of the State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy dated July 5, 2004 No. 130

On approval of the Procedure for the conduct of trading activities and rules of trade services in the consumer goods market, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 15, 2006 No. 833. - Electronic resource. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF

Goloshova N. The urgent issues of business development for a person / N.Goloshubova // Bulletin of Kiev National University. trade.- econ. Un., 2010. - No. 2. - p.43-54.

Grebeshkova O.M. Models and management technologies of economic organization development: a systematic approach / O.M.Grebeshkova // Economics and entrepreneurship: Sb. sciences works of young scientists and graduate students. - K .: View "Aspect-Polygraph", 2007. - No. 19. - P. 74-80.

Zhidik O.I. Retail trade: the essence and evolution of views / O. Zhidyk // Economy and the state. - 2013. - No. 12. - P.87-89: [Electronic resource]. - Access mode: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2013/22.pdf

Olsevich Yu. Indicative national economic program is needed / Yu. Olsevich // World of change. - 2014. - No. 1. - P. 57 - 60.

Pirogov V.I. Technologization - the way to improve the management of the enterprise / VI Pirogov, SK Zavyalyov, G.R. Mukushev // All-Russian Economic Journal "ECO". - 2007. - No. 5. - P. 130-149.

Sobko O. M. Intellectual capital and creation of the value of the enterprise: monogr. / O. M. Cobko. - Ternopil: Economic Thought, 2016. - 444 pp.

Опубликован
2019-04-30
Как цитировать
Chechuj, A. V. (2019). СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. Научный взгляд в будущее, 2(13-02), 9-15. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-13-02-020
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)