ОБЛІКОВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЧОГО ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Svitlana Valentinivna Skripnik ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-03-061

Ключові слова:

виробниче відтворення, просте і розширене відтворення, аграрні підприємства, облікова інформація, обліково-аналітична складова

Анотація

Узагальнені складові процесу виробничого відтворення сільськогосподарських підприємств у контексті облікового забезпечення. Розглянута категорія відтворення, поняття інвестиційного процесу і його місце у відтворювальному процесі. Визначені складові і хара

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 460 с.

Голубнича Г. Розвиток обліково-аналітичних систем в умовах фінансової кризи // Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2011. № 130. С. 27-30.

Гнатишин Л. Б. Бухгалтерське відображення відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Б. Гнатишин // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 265, Вип. 253. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2015_265_253_12

Маренич Т.Г. Облікове забезпечення відтворювальних процесів у сільськогосподарських підприємствах / Т.Г. Маренич // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. Випуск 2. Том 1. 2011 р. С. 146-152 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/content/naukovi-praci-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-seriya-ekonomichni-nauky-vypusk-0

Mochernyy S. V. (2000) Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia] U trʹokh tomakh [In three volumes], p. 864

Poddyerʹohin A.M. (2001) Finansy pidpryyemstv [Business Finance]: Pidruchnyk [Tutorial]. 3-tye vyd., 460 p.

Holubnycha H. (2011) Rozvytok oblikovo-analitychnykh system v umovakh finansovoyi kryzy [Development of accounting and analytical systems in the conditions of the financial crisis] in Visnyk Kyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka [Vestnik Kyiv National University im. Taras Shevchenko]. p. 27-30.

Hnatyshyn L. B. (2015) Bukhhaltersʹke vidobrazhennya vidtvorennya vyrobnychoho potentsialu silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Accounting representation of reproduction of production potential of agricultural enterprises] in Naukovi pratsi Chornomorsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya" [Scientific papers [Peter-Mohyla Black Sea State University, Kyiv-Mohyla Academy Complex]. Vol. 265, pp. 58-64.

Marenych T.H. (2011) Oblikove zabezpechennya vidtvoryuvalʹnykh protsesiv u silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [Accounting support for reproductive processes in agricultural enterprises] in Naukovi pratsi Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi [Scientific Papers of the Poltava State Agrarian Academy]. Issue 2. Volume 1. pp. 146-152

Опубліковано

2018-11-30

Як цитувати

Skripnik, S. V. (2018). ОБЛІКОВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЧОГО ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий погляд у майбутнє, 3(11-03), 59–64. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-03-061

Номер

Розділ

Статті