СТВОРЕННЯ КАРТ ДИНАМІКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Tatyana Vladimirovna Dudun Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/
  • Vladimir Martinyuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-03-031

Ключові слова:

соціально-економічне картографування,картографування зайнятості населення,показники картографування, динамічні карти, картографування безробіття,функціональні типи карт

Анотація

Проаналізовано історію розвитку та становлення соціально-економічного картографування. Обґрунтовано використання функціональних типів карт для відображення на них об'єкта дослідження. Розроблено та створено серію статичних та динамічних карт зайнятості на

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Берлянт А.М. Картографические анимации / А.М. Берлянт, Л.А. Ушакова. – М.: Науч. мир, 2000. – 108 с.;

Берлянт А.М. Виртуальное картографирование / А.М. Берлянт // Природа. – 2002. – № 7. – С. 3-10;

Бондаренко Е.Л. Геоінформаційна схема картографування / Е.Л. Бондаренко // Часопис картографії. – 2011. – Вип. 1. – С. 70-77;

Геоінформаційні системи і бази даних: монографія / В.І. Зацерковний, В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.;

Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. – М.: МГУ, 1999. – 224 с.;

Жуков В.Т. Лекции по социально-экономической картографии / В.Т. Жуков. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. – 72 с.;

Кирьянов Д.В. Самоучитель Adobe Premiere Pro / Д.В. Кирьянов, Е.Н. Кирьянова. – С.Пб.: БХВ-Петербург, 2004. – 448 с.;

Кравченко А. Створення соціально-економічних карт ринку праці України за допомогою ГІС MapInfo / А. Кравченко // Часопис картографії. – 2014. – Вип. 11. – С. 97-105.;

Машика Ю.В. Стан і проблеми безробіття в Україні / Ю.В. Машика, О.І. Бобруйко. – Економічний простір. – 2013. – № 74. – С. 122-130;

Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.;

Цокало Т.С. Використання картографічних анімацій для вивчення та аналізу діяльності малих підприємств / Т.С. Цокало // Вісник геодезії та картографії. – 2010. – № 2. – С. 19-23.

Електронні ресурси

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Berlant A.M. Cartographic animations / А.М. Berlyant, L.A. Ushakov - M .: Scientific peace, 2000. - 108 р.;

Berlant A.M. Virtual mapping / AM Berlyant // Nature. - 2002. - № 7. - P. 3-10;

Bondarenko E.L. Heoinformatsiyna skhema kartohrafuvannya / E.L. Bondarenko // Chasopys kartohrafiyi. – 2011. – Vyp. 1. – S. 70-77;

Heoinformatsiyni systemy i bazy danykh: monohrafiya / V.I. Zatserkovnyy, V.H. Burachek, O.O. Zheleznyak, A.O. Tereshchenko. – Nizhyn: NDU im. M. Hoholya, 2014. – 492 s.;

Evteev O.A. Design and compilation of social and economic maps: Textbook. - Moscow: Moscow State University, 1999. - 224 р.;

Zhukov V.T. Lectures on Socio-Economic Cartography / VT Zhukov - Moscow: MSU them. M.V. University of Lomonosov, 2015 - 72 р.;

Kiryanov D.V. Self-educated Adobe Premiere Pro / D.V. Kiryanov, E.N. Kiryanov - S.Pb .: BHV-Petersburg, 2004 - 448 p.;

Kravchenko A. Creation of socio-economic maps of the labor market of Ukraine with the help of GIS MapInfo / A. Kravchenko // Timepiece of cartography. - 2014. - Vip. 11. - P. 97-105.;

Machik Yu.V. State and Problems of Unemployment in Ukraine / Yu.V. Machika, OI Bobruyko - Economic space. - 2013. - № 74. - P. 122-130;

Svetlychny O., Plotnitsky S.V. Fundamentals of Geoinformatics: Textbook / For Collegiate. Ed. O.O. Cryptic - Sumy: VTD "University Book", 2006 - 295 p.;

Svetlychny O., Plotnitsky S.V. Fundamentals of Geoinformatics: Textbook / For Collegiate. Ed. O.O. Cryptic - Sumy: VTD "University Book", 2006 - 295 p.;

Tsokalo T.S. Using cartographic animations to study and analyze small businesses / T.S. Tsokalo // Journal of Geodesy and Cartography. - 2010. - № 2. - P. 19-23.

Опубліковано

2018-11-30

Як цитувати

Dudun, T. V., & Martinyuk, V. (2018). СТВОРЕННЯ КАРТ ДИНАМІКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Науковий погляд у майбутнє, 3(11-03), 75–83. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-03-031

Номер

Розділ

Статті